กฎแห่งธรรมชาติ

ธรรมชาติสร้างโลกด้วยคณิตศาสตร์
ใช้เรขาคณิตประดิษฐ์ความงาม
ใช้แคลคูลัสปรับจุดเหมาะสมที่สุด ณ อุณหภูมิต่าง ๆ
แล้วใช้ตรีโกณมิติแห่งกาลเวลาบอกเล่าเรื่องราวที่เวียนเกิด