ฟ้าสางแล้ว


ปีใหม่ มุ่งผ่านเหมันต์
วารวันผันเข้ารุ่งสาง
แสงอรุณโมงเช้าส่องทาง
น้ำค้างวาววับจับเนิน

กระจิบออกหาอาหาร
ทากคลานหาคู่แต่เนิ่น
ธรรมชาติสถิตทั่วไม่ขาดเกิน
แสนเพลินภพพร้อมหนุนเรา


“The year's at the spring
And day's at the morn;
Morning's at seven;
The hillside's dew-pearled;

The lark's on the wing;
The snail's on the thorn;
God's in His Heaven;
All's right with the world!”


― Robert Browning ―