ความเป็นคน

ถ้าอยากรู้ว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไร
ให้ดูการปฏิบัติของเขากับคนที่ด้อยกว่า