โลกทัศน์

ฝากรอยเท้าไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

足跡有多遠,心就有多寬

How far the footprint, how wide the heart is.

― Peng Li Yuan ―