ไข้ในเด็ก (Fever in children)

เนื่องจากเราพบว่าระดับของไข้เป็นตัวประเมินความรุนแรงของโรคดีมาก และยังเป็นตัวช่วยแยกโรคสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลตนเองเบื้องต้นได้ค่อนข้างดี จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อปรอทวัดไข้ไว้ใช้ประเมินความรุนแรงเมื่อมีไข้ทุกครั้ง ปรอทวัดไข้สำหรับเด็กเล็กอาจเลือกที่ใช้วัดอุณหภูมิทางทวารหนัก

ไข้ในเด็กจะมีระดับที่สูงกว่าในผู้ใหญ่เสมอ เกณฑ์วัดความรุนแรงจึงไม่เหมือนกัน โปรแกรมนี้จะใช้อายุของเด็กและอาการร่วมอื่น ๆ ช่วยบอกความรุนแรงมากกว่า

** ยาลดไข้ในเด็กไม่ควรใช้แอสไพริน ยกเว้นได้รับการพิจารณาให้จากแพทย์

1. ท่านกำลังหาคำแนะนำเรื่องไข้ในเด็กอยู่ ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้