ดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI)

BMI เป็นการวัดน้ำหนักตัวของคนเมื่อเทียบกับความสูง (kg/m2) เพื่อบอกว่าคนนั้นมีน้ำหนักตัวน้อย (underweight), น้ำหนักพอดีกับรูปร่าง (normal weight), น้ำหนักตัวเกิน (overweight) หรืออ้วนเกินไปแล้ว (obese)

BMI ไม่ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หากท่านต้องการเช็คให้ดูจากกราฟการเติบโตของเด็กชายและเด็กหญิงแทน

ปี

ดัชนีมวลกาย =

บรรณานุกรม

  1. "Body mass index." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (8 มกราคม 2563).
  2. WHO expert consultation. 2004. "Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies ." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Lancet 2004; 363: 157–63. (8 มกราคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน