ไข้ (Fever)

เนื่องจากเราพบว่าระดับของไข้เป็นตัวประเมินความรุนแรงของโรคดีมาก และยังเป็นตัวช่วยแยกโรคสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลตนเองเบื้องต้นได้ค่อนข้างดี จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อปรอทวัดไข้ของตัวเองไว้ใช้ประเมินความรุนแรงเมื่อรู้สึกมีไข้ทุกครั้ง

ในการวัดไข้แต่ละครั้งอาจได้ตัวเลขไม่เท่ากัน ให้ท่านใช้ภาพรวมเป็นตัวประเมิน โปรแกรมนี้จะใช้เกณฑ์ความรุนแรงที่คร่อมกันบ้างดังนี้

  • ไข้ต่ำ (36.0-38.5°C)
  • ไข้ปานกลาง (38.0-39.5°C)
  • ไข้สูง (39.0°C ขึ้นไป)
1. ท่านกำลังหาคำแนะนำเรื่องไข้สำหรับผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้