เป็นหวัด (Cold and Flu)

** ยาลดไข้ในเด็กไม่ควรใช้แอสไพริน ยกเว้นได้รับการพิจารณาให้จากแพทย์

1. ท่านหรือเด็กมีอาการน้ำมูกไหล หรือไอ หรือเจ็บคอ ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้