ปวดท้องเรื้อรัง (Chronic abdominal pain)

1. ท่านกำลังมีอาการปวดท้องที่ไม่รุนแรงนัก แต่เป็นแทบทุกวันนานเกิน 7 วัน หรือเป็นแทบทุกสัปดาห์นานเกิน 3 สัปดาห์ ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้