เจ็บอกเรื้อรัง (Chronic chest pain)

1. ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังมีอาการไม่สบายในทรวงอกบ่อย ๆ ไม่รู้จักหายขาด ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้