อาหารสมส่วน (Balanced diet)

อาหารสมส่วน คือ อาหารผสมผสานให้มีสารอาหารครบและในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีกับสุขภาพ หลักการจัดเมนูอาหารสมส่วน ได้แก่

โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้น นักโภชนาการได้จัดอาหารสมส่วนตามพลังงานที่ร่างกายต้องการ ดังรูปข้างล่าง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหาร 1 ส่วน อาจบริโภคตามธงอาหารสมส่วนไปก่อน แล้วปรับปริมาณตามความรู้สึกหิว-อิ่มของตนเอง

บรรณานุกรม

  1. "A healthy, balanced diet." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (30 มกราคม 2563).
  2. "Nutrition Requirements." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (30 มกราคม 2563).
  3. "Nutritional Goals for Age-Sex Groups Based on Dietary Reference Intakes and Dietary Guidelines Recommendations." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา health.gov. (28 มกราคม 2563).