คำนวณ A-a gradient

A-a gradient คือ ความแตกต่างระหว่างแรงดันออกซิเจนในถุงลม (PAO2) กับแรงดันออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2) โดยค่าปกติจะสูงขึ้นตามอายุและการได้ออกซิเจนช่วยหายใจ หากคำนวณ A-a gradient ได้สูงกว่าค่าปกติแสดงว่ามีพยาธิสภาพที่ปอด

แรงดันออกซิเจนในถุงลมขึ้นกับปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ซึ่งแปรเปลี่ยนตามความสูงและอุณหภูมิ รวมทั้งการได้รับออกซิเจนช่วยหายใจ

ปี
เซลเซียส
เมตร
mmHg
mmHg

A-a gradient = ...

บรรณานุกรม

  1. Chris Nickson. 2020. "A-a gradient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Life in the Fastlane. (21 มกราคม 2564).
  2. Hiran Patel, et al. 2020. "Physiology, Respiratory Quotient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา StatPearls [Internet]. (21 มกราคม 2564).
  3. "Alveolar O2 and Altitude." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา PFT Blog (21 มกราคม 2564).
  4. "Air Pressure at Altitude Calculator." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MIDE (21 มกราคม 2564).
  5. "Fraction of Inspired Oxygen (FiO2)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Louisville.edu (21 มกราคม 2564).
  6. "A-a Gradient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MedSchool. (21 มกราคม 2564).
  7. "A-a Gradient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Family Practice Notebook. (21 มกราคม 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน