ปรับค่าแคลเซียมในเลือด
(Corrected calcium for albumin and pH)


Corrected calcium = ...

บรรณานุกรม

  1. Payne, R. B., et al. 1973. "Interpretation of serum calcium in patients with abnormal serum proteins." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British medical journal 4.5893 (1973): 643. (5 พฤษภาคม 2560).
  2. "Factors Influencing the Concentration of Ionised Calcium" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Deranged Physiology (29 เมษายน 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน