กราฟ ESR-Ferritin

ระดับ Ferritin แสดงถึงปริมาณธาตุเหล็กสำรองในร่างกาย ซึ่งจะลดลงก่อนเพื่อนในกรณีที่ร่างกายเริ่มขาดธาตุเหล็ก แต่ถ้ามีโรคเรื้อรัง เช่น ตับอักเสบ มะเร็ง หัวใจขาดเลือด ข้ออักเสบเรื้อรัง ไทรอยด์เป็นพิษ โรคทางภูมิคุ้มกัน ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ที่ติดสุรา ภาวะเหล่านี้จะทำให้ ferritin สูงขึ้นจนไม่สามารถวินิจฉัยภาวะขาดเหล็กได้ (Transferrin และ TIBC ก็อาจลดลงด้วยจน % Transferrin saturation ปกติ ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะขาดเหล็กได้เช่นกัน)

ปัญหานี้อาจแก้ได้ด้วยการใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ESR กับ Ferritin ซึ่ง ESR ตรวจได้ง่ายในทุกโรงพยาบาลชุมชน

mm/hr

** ลงซ้ำควรรีเฟรชหน้าใหม่ เพราะจุดเดิมจะยังคงอยู่

ESR-Ferritin correlation

บรรณานุกรม

  1. Malcolm L. Brigden. 1999. "Clinical Utility of the Erythrocyte Sedimentation Rate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 1999;60(5):1443-1450. (14 ตุลาคม 2563).
  2. D L Witte, et al. 1988. "Predicting bone marrow iron stores in anemic patients in a community hospital using ferritin and erythrocyte sedimentation rate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am J Clin Pathol. 1988;90(1):85-7. (14 ตุลาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน