คำนวณค่า FEHCO3 (Fractional Excretion of Bicarbonate)

FEHCO3 คือ สัดส่วนการขับไบคาร์บอเนตของไต ใช้แยกชนิดของโรค Renal tubular acidosis

mEq/L or mmol/L
mEq/L or mmol/L
mg/dL or mg%
mg/dL or mg%

FEHCO3 =

บรรณานุกรม

  1. Robert J Unwin & Giovambattista Capasso. 2001. "The renal tubular acidoses." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J R Soc Med. 2001;94(5):221–225. (17 มกราคม 2564).
  2. "Fractional Excretion of Bicarbonate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา FPNotebook. (17 มกราคม 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน