คำนวณค่า FENa (Fractional Excretion of Sodium)

FENa คือ สัดส่วนการขับโซเดียมของไต ใช้ประเมินสาเหตุที่ปัสสาวะออกน้อย

mEq/L or mmol/L
mEq/L or mmol/L
mg/dL or mg%
mg/dL or mg%

FENa =

บรรณานุกรม

  1. "Fractional sodium excretion." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา WIKIPEDIA (26 เมษายน 2560).
  2. "Fractional Excretion of Sodium." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา FPNotebook. (26 เมษายน 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน