คำนวณค่า FEPi (Fractional Excretion of Phosphate)

FEPi คือ สัดส่วนการขับฟอสเฟตของไต ใช้ประเมินสาเหตุที่ฟอสฟอรัสในเลือดต่ำ

mg/dL or mg%
mg/dL or mg%
mg/dL or mg%
mg/dL or mg%

FEPi =

บรรณานุกรม

  • "Fractional Excretion of Phosphate." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา MediCal. (8 มิถุนายน 2560).

  • คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน