ปรับค่าโซเดียมในกรณีเฉพาะ
(Na corrected level in certain conditions)


mEq/L หรือ mmol/L

ในภาวะ...

ค่าโซเดียมที่ปรับแล้ว =

บรรณานุกรม

  1. Katz Murray A. 1973. "Hyperglycemia-induced hyponatremia—calculation of expected serum sodium depression." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา N Engl J Med. 1973 Oct 18;289(16):843-4. PubMed PMID: 4763428. (21 มีนาคม 2560).
  2. Hillier TA, Abbott RD, Barrett EJ. 1999. "Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am J Med. 1999 Apr;106(4):399-403. PubMed PMID: 10225241. (21 มีนาคม 2560).
  3. Jan Modric. 2014 "Pseudohyponatremia." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา eHealthStar Evidence Based Health Articles. (21 มีนาคม 2560).
  4. Hussain I., et al. 2015. "Extreme hypercholesterolemia presenting with pseudohyponatremia - a case report and review of the literature." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา J Clin Lipidol. 2015 Mar-Apr;9(2):260-4. (21 มีนาคม 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน