คำนวณออสโมลาริตี้ในเลือด (Serum osmolarity)

ออสโมลาริตี้ คือ แรงดันของสารละลายที่มีสารอุ้มน้ำอยู่ ค่าที่แน่นอนต้องตรวจจากเครื่อง แต่อาจใช้การคำนวณเทียบเพื่อหา osmolar gap กรณีที่สงสัยว่าอาจมีสารอุ้มน้ำตัวอื่น เช่น ethanol เจือปนอยู่

ออสโมลาริตี้ในเลือด = 2Na + Glucose + BUN (ในหน่วย mmol/L หมด)
ค่าปกติ = 285 - 295 mOsm/L

ออสโมลาริตี้ในปัสสาวะอาจคำนวณง่าย ๆ โดยใช้เลขสองตัวสุดท้ายของ urine specific gravity x 30
ค่าปกติ = 50 - 1400 mOsm/L

ในหน้านี้จะคำนวณให้แต่ออสโมลาริตี้ในเลือด

mEq/L หรือ mmol/L

Serum Osmolarity =

บรรณานุกรม

  1. "Serum and Urine Osmolality." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา RNCEUS.COM (26 เมษายน 2560).
  2. "Plasma osmolality." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา WIKIPEDIA (26 เมษายน 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน