พลังงานที่ร่างกายต้องใช้ทั้งหมดใน 1 วัน
(Total energy expenditure, TEE)


ปี

เฉพาะคนที่อายุเกิน 18 ปี


เฉพาะสตรี


พลังงานที่ต้องการในหนึ่งวัน =

บรรณานุกรม

  1. "Harris–Benedict equation." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (6 มกราคม 2563).
  2. Blinman T, Cook FGR. 2011. "Allometric Prediction of Energy Expenditure in Infants and Children." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Infant Child Adolesc Nutr. 2011 Aug; 3(4): 216–224. (6 มกราคม 2563).
  3. "Nutrition Requirements." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (30 มกราคม 2563).
  4. "Nutritional Goals for Age-Sex Groups Based on Dietary Reference Intakes and Dietary Guidelines Recommendations." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา health.gov. (28 มกราคม 2563).
  5. "A healthy, balanced diet." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (28 มกราคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน