แปลง Venous เป็น Arterial blood gas
(Venous to Arterial blood gas converter)

    Venous blood gas:

mmol/L
mmHg
mmHg

Arterial blood gas:
  pH =
  HCO3 =
  PaCO2 =
  PaO2 =

บรรณานุกรม

  1. "Venous blood gas (VBG) interpretation." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา OME. (20 กุมภาพันธ์ 2564).
  2. Christ Nickson. 2020. "VBG versus ABG." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Life in the Fastlane. (20 กุมภาพันธ์ 2564).
  3. Christ Higgins. 2011. "Central venous blood gas analysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Acutecaretesting.Org (20 กุมภาพันธ์ 2564).
  4. Małgorzata Koperska. 2021. "Venous Blood pH Calculator." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Omni Calculator (20 กุมภาพันธ์ 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน