วิเคราะห์กรด-ด่างในเลือดแดง
(Arterial blood gas analysis - Acid-base disorders)

mmol/L

Acid-Base = ...

บรรณานุกรม

  1. Anna Crawford & Adebola Adesanya. 2010. "Interpretation of Arterial Blood Gases." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Anesthesia Central. (4 กุมภาพันธ์ 2564).
  2. David A. Kaufman. "Interpretation of ABGs." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Thoracic.Org. (4 มกราคม 2564).
  3. กนกพร อุดมอิทธิพงศ์. 2003. "Arterial Blood Gas Analysis ." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ThaiPedLung.Org (4 มกราคม 2564).
  4. "Summary of equations used for blood gas interpretation." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Deranged Physiology (7 กุมภาพันธ์ 2564).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน