คำนวณค่า FEK (Fractional Excretion of Potassium)

FEK คือ สัดส่วนการขับโพแทสเซียมของไต ใช้ประเมินการทำงานของไตในภาวะโพแทสเซียมในเลือดผิดปกติ

mEq/L or mmol/L
mEq/L or mmol/L
mg/dL or mg%
mg/dL or mg%

FEK =

บรรณานุกรม

  1. "Fractional Excretion of Potassium." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา FPNotebook (26 เมษายน 2560).
  2. "Potassium Urine." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ClinLab Navigator. (26 เมษายน 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน