คำนวณค่า TTKG (Transtubular potassium gradient)

TTKG คือ ดัชนีการขับโพแทสเซียมของท่อไต ใช้ประเมินการทำงานของไตในภาวะโพแทสเซียมในเลือดผิดปกติ
สูตรนี้จะแปลผลได้ก็ต่อเมื่อออสโมลาริตี้ในปัสสาวะสูงกว่าในเลือด และโซเดียมในปัสสาวะ > 10 mEq/L

mEq/L หรือ mmol/L
mEq/L หรือ mmol/L
mOsm/L
mOsm/L

TTKG =

บรรณานุกรม

  1. "Trans-tubular potassium gradient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา WIKIPEDIA (21 เมษายน 2560).
  2. Lederer Eleanor. "Hypokalemia Workup." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (21 เมษายน 2560).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน