ค่าเฉลี่ยและความกว้างของความดันโลหิต (Mean arterial pressure, MAP and Pulse pressure, PP)

MAP เป็นค่าเฉลี่ยของความดันโลหิต ใช้ประเมินภาวะความดันโลหิตสูงหรือต่ำที่อยู่ในช่วงก้ำกึ่ง

PP เป็นความกว้างระหว่างความดันค่าบนกับล่าง ใช้บอกถึงพยาธิสภาพของหัวใจและหลอดเลือด และเป็นตัวพยากรณ์การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

มิลลิเมตรปรอท
มิลลิเมตรปรอท

MAP = ... mmHg
PP = ... mmHg

บรรณานุกรม

  1. Richard E. Klabunde. 2016. "Mean Arterial Pressure." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cardiovascular Physiology Concepts. (5 มิถุนายน 2563).
  2. Richard E. Klabunde. 2016. "Arterial and Aortic Pulse Pressure." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cardiovascular Physiology Concepts. (5 มิถุนายน 2563).
  3. "Pulse Pressure." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Cardiologystar.blogspot.com (5 มิถุนายน 2563).
  4. "Pulse Pressure (PP) คืออะไร." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา อายุรศาสตร์ มศว. (5 มิถุนายน 2563).
  5. Athanase Benetos, et al. 1997. "Pulse Pressure: A Predictor of Long-term Cardiovascular Mortality in a French Male Population." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Hypertension 1997;30:1410–1415. (6 มิถุนายน 2563).
  6. D Edmund Anstey, et al. 2019. "Masked Hypertension: Whom and How to Screen?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Current hypertension reports. 2019 Apr 4;21(4):26. (7 มิถุนายน 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการคำนวณทั้งหมดต้องได้รับการเปรียบเทียบกับข้อมูลโดยรอบทางคลินิกก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการคำนวณก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการคำนวณหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน