เปลี่ยนหน่วยวัดฮอร์โมน ADH (Antidiuretic hormone converter)

ใส่ระดับฮอร์โมน ADH ในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย pg/mL มีค่าเทียบเท่ากับหน่วย ng/L