เปลี่ยนหน่วยวัดระดับยาแอมเฟตามีนในเลือด (Amphetamine level converter)

ใส่ระดับยาแอมเฟตามีนในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

ยาแอมเฟตามีนจัดเป็นสารเสพติดต้องห้ามตัวหนึ่ง คนไทยเรียกกันทั่วไปว่า "ยาบ้า"