เปลี่ยนหน่วยวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Alcohol converter)

ใส่ค่าแอลกอฮอล์ชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

เอทานอล (Ethanol):

เมทานอล (Methanol)

หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้
หน่วย ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อาจเขียนเป็น µg/mL หรือ mcg/mL ก็ได้ และมีค่าเทียบเท่ากับหน่วย มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L)