เปลี่ยนหน่วยวัดคาเฟอีนในเลือด (Caffeine converter)

ใส่ค่าคาเฟอีนในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/ลิตร อาจเขียนเป็น μg/L หรือ mcg/L ก็ได้