เปลี่ยนหน่วยวัดเอนไซม์อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทสในเลือด (Alkaline phosphatase level converter)

ใส่ค่าเอนไซม์อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทสในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง