เปลี่ยนหน่วยวัดธาตุเหล็กในเลือด (Iron converter)

ใส่ระดับธาตุเหล็กในเลือดชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Serum Iron:

Iron Binding Capacity (TIBC):

หน่วย ไมโครกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น μg/dL หรือ μg% หรือ mcg/dL ก็ได้