เปลี่ยนหน่วยวัดคอร์ติซอลในเลือด (Cortisol converter)

ใส่ค่าคอร์ติซอลในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น μg/dL หรือ μg% หรือ mcg/dL ก็ได้