เปลี่ยนหน่วยวัดระดับยาดิจ็อกซินในเลือด (Digoxin level converter)

ใส่ระดับดิจ็อกซินในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง