เปลี่ยนหน่วยวัดฮีโมโกลบินในเลือด (Hemoglobin converter)

ใส่ค่าฮีโมโกลบินในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย กรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น g/dL หรือ g% ก็ได้