เปลี่ยนหน่วยวัดเอนไซม์ของตับอ่อน (Pancreatic enzyme converter)

ใส่ค่าเอนไซม์ของตับอ่อนชนิดที่วัดได้ลงตามช่องหน่วยให้ถูกต้อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Amylase:

Lipase: