เปลี่ยนหน่วยวัดน้ำตาลในเลือด (Glucose converter)

ใส่ค่าน้ำตาลในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้