เปลี่ยนหน่วยวัดแคลเซียมในเลือด (Calcium converter)

ใส่ค่าแคลเซียมชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Total Calcium:
Ionized Calcium
หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้