เปลี่ยนหน่วยวัดระดับดีไดเมอร์ในเลือด (D-dimer level converter)

ใส่ระดับดีไดเมอร์ในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อาจเขียนเป็น μg/mL หรือ mcg/mL ก็ได้