เปลี่ยนหน่วยวัดฟอสฟอรัสในเลือด (Phosphorus converter)

ใส่ค่าฟอสฟอรัสในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง
หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้