เปลี่ยนหน่วยวัดแองจิโอเทนซิน (Angiotensin converter)

ใส่ค่าแองจิโอเทนซินชนิดที่วัดได้ลงตามช่องหน่วยให้ถูกต้อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Angiotensin I:

Angiotensin II:

หน่วย pg/mL มีค่าเทียบเท่ากับหน่วย ng/L