เปลี่ยนหน่วยวัดไขมันในเลือด (Lipid converter)

ใส่ค่าไขมันชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Total Cholesterol:

HDL-Cholesterol

LDL-Cholesterol

Triglyceride

หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้