เปลี่ยนหน่วยวัดสารตะกั่วในเลือด (Lead converter)

ใส่ระดับสารตะกั่วในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น μg/dL หรือ μg% หรือ mcg/dL ก็ได้