เปลี่ยนหน่วยวัดแอมโมเนียในเลือด (Ammonia converter)

ใส่ค่าแอมโมเนียในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น μg/dL หรือ μg% หรือ mcg/dL ก็ได้