เปลี่ยนหน่วยวัดโปรตีนในเลือด (Protein converter)

ใส่ค่าโปรตีนชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Total Protein:

Albumin

Globulin

หน่วย กรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น g/dL หรือ g/dl หรือ gm% ก็ได้