เปลี่ยนหน่วยวัดแมกนีเซียมในเลือด (Magnesium converter)

ใส่ค่าแมกนีเซียมในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Total Magnesium:
Ionized Magnesium
หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้