เปลี่ยนหน่วยวัดฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนในเลือด (Aldosterone level converter)

ใส่ค่าฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย นาโนกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น ng/dL หรือ ng/dl หรือ ng% ก็ได้
หน่วย พิโคกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น pg/dL หรือ pg/dl หรือ pg% ก็ได้