เปลี่ยนหน่วยความยาว (Length converter)

ใส่ความยาวลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง