เปลี่ยนหน่วยวัดบิลิรูบินในเลือด (Bilirubin converter)

ใส่ค่าบิลิรูบินชนิดที่วัดได้ลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

Total Bilirubin:

Direct Bilirubin

หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้