เปลี่ยนหน่วยวัดครีเอตินีนในเลือด (Creatinine converter)

ใส่ค่าครีเอตินีนในเลือด (Cr) ลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเขียนเป็น mg/dL หรือ mg/dl หรือ mg% ก็ได้