เปลี่ยนหน่วยวัดระดับยาอมิเคซินในเลือด (Amikacin level converter)

ใส่ระดับยาอมิเคซินในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วย ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อาจเขียนเป็น μg/mL หรือ mcg/mL ก็ได้