เปลี่ยนหน่วยวัดอินสุลินในเลือด (Insulin converter)

ใส่ระดับอินสุลินในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

หน่วยอินเตอร์เนชันเนลยูนิต อาจย่อเป็น IU หรือ U ก็ได้