เปลี่ยนหน่วยวัดเอ็นไซม์จีซิกพีดีในเลือด (G-6-PD level converter)

ใส่ค่าเอ็นไซม์จีซิกพีดีในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง