ระยะของเนื้องอกร้าย

ระยะของโรคมะเร็งเมื่อเริ่มวินิจฉัยเป็นตัวบอกถึงการลุกลามและความรุนแรงของโรคมะเร็ง ช่วยให้ทราบถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมและโอกาสที่จะมีชีวิตรอด และยังสามารถนำไปเทียบเคียงกับผลการวิจัยที่ทำกับคนไข้ในระยะเดียวกัน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

การแบ่งระยะของโรคต้องอาศัยทั้งการตรวจร่างกาย ภาพรังสีต่าง ๆ ผลเลือด ผลชิ้นเนื้อ และลักษณะของก้อนที่พบจากการผ่าตัด ทางการแพทย์ใช้ระบบ TNM กับมะเร็งส่วนใหญ่ ยกเว้นมะเร็งของเส้นประสาทไขสันหลัง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งที่อวัยวะสืบพันธุ์ และมะเร็งในเด็กบางชนิด แต่ในความเข้าใจของคนทั่วไปจะแบ่งง่าย ๆ เป็นระยะที่ 0, I, II, III, และ IV (หรือ ระยะที่ศูนย์, หนึ่ง, สอง, สาม, สี่) ดังนี้

ระยะที่ 0 เป็นระยะ Carcinoma in situ เซลล์มะเร็งอยู่บนชั้นของเซลล์ปกติยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ

ระยะที่ I เซลล์มะเร็งแทรกผ่านชั้น basement membrane ของเนื่อเยื่อแล้ว แต่ก้อนยังมีขนาดเล็ก และยังไม่มีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

ระยะที่ II มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง

ระยะที่ III มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมน้ำเหลืองที่ไกลออกไป หรือก้อนมีขนาดใหญ่ หรือมีก้อนที่อวัยวะเดียวกันมากกว่า 1 ตำแหน่ง

ระยะที่ IV มีเซลล์มะเร็งอยู่ในอวัยวะอื่น

ระยะเวลาตั้งแต่ระยะที่ IV จนถึงระยะสุดท้าย (End stage) ยังมีระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นกับธรรมชาติของโรค และสภาพร่างกายผู้ป่วยด้วย ระหว่างนี้ ผู้ป่วย แพทย์ และญาติควรวางแผนร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด